ПРЕВОЗОТ

Нашите производи може да се испраќаат во Светот и ние ќе користат различни логистички услуги во зависност од вашата локација. Превозот стапки се прикажани во касата, пред да ја поставите вашата цел.

Customs, Tariffs, Duties, and Brokerage Fees

• International orders may be subject to import fees, customs duties, value added taxes (VAT), etc.

• These costs are NOT included in the shipping costs you pay when you place your order with us.

• These costs are the responsibility of the customer.

• We cannot provide information about these fees. Please contact your customs office for detailed information.

• If you refuse a package at customs, customs will either destroy it or send it back to us (we have no control over this). If they destroy it, you will not be entitled to a refund. If they send it back to us, we will only refund you for the product(s) cost if the product is undamaged. We will not refund the cost of shipping the product or having the product shipped back to us.

If you would like to ship products outside of our shipping locations, please use a freight forwarding service.

Order Tracking

If you’d like to check the status of a recent order, find the tracking status for an order that has shipped, or initiate a return, click here to login to your account.

ВРАЌАЊЕ НА ПАКЕТ

If you would like to return or exchange a product, please contact us.

Кога се врати производ, ве молиме опфатете го оригинално пакување. Се грижи за пакување на производот правилно да се избегне оштетување за време на транзитот. Ние препорачуваме враќање на производ користејќи следи испорака на услугата. По приемот на производот, ние ќе издаде целосна наплата во рок од 14 дена. Реконструкцијата ќе бидат издадени со користење на истите средства на плаќања како оригиналниот редослед.

DETAILS

 • We do not accept returns of assembled, custom complete products.
 • Upon arrival, inspect your shipment carefully. If there is any loss or damage, please contact us immediately.
 • In the case that the return of an item results in an order total dropping below a promotional discount threshold, we will reduce the refund amount by the amount of the original discount.
 • Salon29 will refuse items returned in unsalable condition OR reduce the refund amount by 50%.

PACKAGING

 • To qualify for a refund, all returned products must be returned in their original, unaltered packaging, including all labels and tags.

TRANSPORT DAMAGE

In the rare instance that your product has been lost or damaged in transit, please report this to the shipping company immediately, then report the issue to us. It is important that you do not sign for the delivery if the box is damaged or lost.

All inquiries should go through the contact us page.

EXCHANGING A PRODUCT

If you would like to exchange a product to a different size, colour or product, it is possible to do so, so long as the original product is unused, in a sale-able condition and the replacement product is in stock. Any additional shipping costs will be at the customer’s expense.

ИСПОРАКА

Нашите производи можат да бидат испратени низ целиот свет притоа користејќи  различни даватели на логистика во зависност од Вашата локација. Цената на испораката се прикажува во наплатата, пред да направите нарачка.

ЦАРИНИ, ТАРИФИ И ОСТАНАТИ ДАВАЧКИ

 • Меѓународните нарачки може да бидат предмет на увозни такси
 • царински давачки, даноци на додадена вредност (ДДВ) итн.
 • Овие трошоци НЕ се вклучени во трошоците за испорака што ги плаќате кога ќе направите нарачка кај нас.
 • Овие трошоци се одговорност на клиентот.
 • Не можеме да обезбедиме информации за овие давачки. Ве молиме контактирајте ја Вашата царинска управа за детални информации.
 • Ако одбиете пакет на царина, царинската управа или ќе го уништи или ќе ни го испрати назад (ние немаме контрола над ова). Ако го уништат, нема да имате право на поврат. Ако ни го вратат назад, ние ќе Ви ги вратиме трошоците за производот (производите) само доколку производот е неоштетен. Трошоците за испорака на производот или во случај производот да биде испратен назад кај нас, не ги сносиме ние.

 

Доколку сакате да испратите производи надвор од нашите локации за испорака, Ве молиме користете шпедитерска услуга.

СЛЕДЕЊЕ НА НАРАЧКИ

Ако сакате да го проверите статусот на направената нарачка,  да ја следите нарачката што е испратена или да започнете поврат на производ, кликнете тука за да се најавите на вашата сметка.

ЗАМЕНА НА ПРОИЗВОД

Ако сакате да замените производ со различна големина, боја или друг производ, можно е да го сторите тоа, сè додека оригиналниот производ е неискористен, во состојба за продажба, а производот за замена е на залиха. Сите дополнителни трошоци за испорака ќе бидат на товар на клиентот.

ПОВРАТ НА ПРОИЗВОД

Доколку сакате да вратите или замените производ, Ве молиме контактирајте не.

Вратете го производот во оригиналното пакување. Грижете се правилно да го спакувате производот за да избегнете оштетување при транзит. Препорачуваме да го вратите производот користејќи услуга за следење на испорака. По добивањето на производот, ќе извршиме целосен поврат на средства во рок од 14 дена. Враќањето на средствата ќе се издаде со користење на истиот начин на плаќање како и за оригиналната нарачка.

ДЕТАЛИ

Не прифаќаме поврат на склопени, прилагодени комплетни производи.

По пристигнувањето, внимателно проверете ја вашата пратка. Ако има некоја загуба или штета, Ве молиме контактирајте не веднаш.

Во случај враќањето на некој производ резултира со пад на вкупната нарачка под прагот на промотивен попуст, ние ќе го намалиме износот на повратот за износот на оригиналниот попуст.

Салон 29 ќе ги одбие предметите вратени во состојба која не е за продажба ИЛИ ќе го намали износот на повратот за 50%.

ПАКУВАЊЕ

За да се квалификувате за наплата, сите вратени производи мора да бидат вратени во оригиналното, непроменето пакување, со сите етикети и ознаки.

ШТЕТА ПРИ ТРАНСПОРТ

Во редок случај кога Вашиот производ е изгубен или оштетен при транзит, веднаш пријавете го ова на компанијата, а потоа пријавете го проблемот кај нас. Важно е да не потпишете дека сте го примиле производот ако кутијата е оштетена или изгубена.

Сите барања треба да одат преку страницата за контакт со нас.