Please read the following Terms and Conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these Terms & Conditions.

By placing an order with us, you agree that you are over 18 years old, or you have permission from a parent/guardian to purchase a product from us. The following Terms & Conditions shall apply to all orders placed at Salon29.com.mk. These Terms & Conditions do not affect your statutory rights.

PERSONAL INFORMATION

Any personal information you provide us will only be used to complete your order unless otherwise specified. We will not use your information in any other way unless you have specifically given us permission to do so. Your information will not be shared with third parties. For more information, please see our Privacy Policy.

FORCE MAJEURE

Events outside of Salon29’s control, or which are not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure. This may include government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes, lack of delivery from suppliers, or government decision that affects the market and product negatively. In such instances, Salon29 will be released from all obligations to fulfill contractual agreements.

ADDITIONAL INFORMATION

Salon29 reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase, and product offerings without prior notice. In the event of a product selling out, Salon29 has the right to cancel the order and refund the amount paid. We will always notify the customer of equivalent replacement products if available.

If you have any questions regarding our Terms & Conditions, get in touch at info (at) salon29.com.mk

PAYMENT

All products remain the property of Salon29 until full payment is made. By placing an order with us, you agree that you are over 18 years old, or you have permission from a parent/guardian to purchase a product from us. The applicable price is that set at the date on which you place your order. Shipping and payment costs are recognized before confirming the purchase. If for any reason we are unable to fulfill an order, a full refund will be given.
All payments made on salon29.com.mk are handled by third party dedicated gateways. We do not store or have access to your payment information. All payment information is handled over SSL encryption. For more information, please read the Terms & Conditions of our provider.

LOCAL TAXES

When purchasing our products, local charges (i.e. sales tax, customs duty) may apply, depending on your region. These charges are at the customer’s own expense.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Using salon29.com.mk gives you no rights to any copyright or intellectual property rights relating to the content of the site. All copyright is protected under national and international law. Any content from salon29.com.mk can only be reproduced or distributed with permission from Salon29.

Внимателно прочитајте ги следниве Услови на Користење пред да нарачате какви било производи од нас. Со нарачка на кој било наш производ, Вие се согласувате да бидете обврзани со овие услови и правила.

Со правење нарачка кај нас, се согласувате дека имате над 18 години или имате дозвола од родител / старател да купите производ од нас. Следниве услови се применуваат на сите нарачки направени на www.salon29.com.mk. Овие услови не влијаат на Вашите законски права.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Сите лични информации што ни ги давате, ќе се користат само за да се заврши Вашата нарачка, освен ако не е поинаку одредено. Ние нема да ги користиме вашите информации на кој било друг начин, освен ако не сте ни одобриле да го сториме тоа. Вашите информации нема да бидат споделени со трети страни. За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност.

ВИША СИЛА

Настани надвор од контрола на Salon 29 или што не се предвидливи, ќе се сметаат за виша сила. Ова може да вклучува владино дејствување или пропуст, ново или изменето законодавство, конфликт, ембарго, пожар или поплава, саботажа, несреќа, војна, природни катастрофи, штрајкови, недостаток на испорака од добавувачи или владина одлука што влијае негативно на пазарот и производот. Во такви случаи, Salon 29 ќе биде ослободен од сите обврски за исполнување на договорни договори.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Salon 29 го задржува правото да измени какви било информации, вклучително и не ограничувајќи се на цени, технички спецификации, услови за купување и понуди на производи без претходно известување. Во случај на распродажба на производ, Salon 29 има право да ја откаже нарачката и да го врати платениот износ. Ние секогаш ќе го известуваме клиентот за еквивалентни производи за замена доколку се достапни.

Доколку имате какви било прашања во врска со нашите услови, контактирајте на [email protected]

ПЛАЌАЊЕ

Сите производи остануваат во сопственост на Salon 29 сè додека не се изврши целосна исплата. Со поставување нарачка кај нас, вие се согласувате дека имате над 18 години или имате дозвола од родител / старател да купите производ од нас. Применливата цена е таа што е поставена на датумот на кој ја нарачавте. Трошоците за испорака и плаќање се признаваат пред да се потврди купувањето. Ако од која било причина не можеме да исполниме нарачка, ќе ви се даде целосен поврат на средствата.

Сите плаќања направени на www.salon29.com.mk се вршат преку портали посветени на трети страни. Ние не чуваме или немаме пристап до вашите информации за плаќање. Сите информации за плаќање поминуваат преку SSL-криптирање. За повеќе информации, прочитајте ги условите на нашиот провајдер.

ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ

При купување на нашите производи, може да се применат локални трошоци (т.е. данок на промет, царина), во зависност од вашиот регион. Овие трошоци се на сопствен трошок на клиентот.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Користењето на www.salon29.com.mk не ви дава право на било какво авторско право или права на интелектуална сопственост во врска со содржината на страницата. Сите авторски права се заштитени според националното и меѓународното право. Секоја содржина од www.salon29.com.mk може да се репродуцира или дистрибуира само со дозвола од Salon 29.