Salon29 is committed to giving you the best service and buying experience possible. We will ship your order quickly and accurately. If for any reason you are not 100% satisfied, you can return your item(s) using our returns process for a full refund. Please check our Shipping & Returns page for more details.

Authenticity

We are an authorized seller for every brand we stock – you’ll never receive fake, counterfeit, knock-off, or b-stock goods. As an authorized dealer of every brand we carry, Salon29 guarantees that every product we sell is 100 percent authentic.  At Salon29, you never have to worry about getting anything except strictly legit products and services.

WARRANTIES

All items we sell are warranted by the manufacturers against manufacturing defects. Please contact us if you believe your purchase is defective and we will help facilitate a warranty claim with the manufacturer.

Privacy & Security

Shopping at Salon29 is safe, and we guarantee it. All orders on our site are processed on our secure server and all credit card information is encrypted and protected. To check that your transaction is secure, look for the unbroken key or closed padlock icon in the corner of your browser screen. If you would prefer not to place your order on-line, simply contact us and we will take care of you.

All inquiries should go through the contact us page.

Low Price

We have the best prices anywhere, guaranteed! Salon29 will NOT be undersold and we will match any price anywhere online including promotions, sale prices, and other deals. The price match applies to any advertised price of our online competitors for the exact size, color, and make of a particular item. The item you are price matching must be in stock and directly available for order to your shipping address at the competitor’s website. Simply contact us and provide the exact URL of the item you would like us to price match and we will take care of you.

Pricing

All prices are subject to change at any time. We reserve the right to offer sales or promotions and lower prices. If you purchase a product from us and the item is placed on sale within one week of your purchase, we will refund the difference to you if you contact us within the one week period. However, in order to receive the price differential, the exact same size and color of the product you purchased must still be for sale at our website at the time you contact us.

Салон29 се посветени на давање најдобра услуга и најдобро искуство за купување. Ние ќе ја испратиме вашата нарачка брзо и прецизно. Ако поради некоја причина не сте 100% задоволни, можете да ги вратите вашите производи со користење на нашиот процес на враќање за целосен поврат на средства. Проверете ја нашата страница за испорака и поврат на средства за повеќе детали.

Автентичност

Ние сме овластен продавач за секоја марка што ја нудиме – никогаш нема да добиете лажна или фалсификувана роба. Како овластен дилер на секоја марка што ја носиме, Салон29 гарантира дека секој производ што го продаваме е 100 проценти автентичен. Во „Салон29“, никогаш не треба да се грижите дали ќе добиете нешто освен строго легитимни производи и услуги.

Гаранција

Сите производи што ги продаваме имаат гаранција од производителите од дефекти во производството. Ве молиме контактирајте не ако сметате дека вашата набавка е неисправна и ќе ви помогнеме да го олесниме барањето за гаранција кај производителот.

Приватност и безбедност

Купувањето во „Салон29“ е безбедно, а ние ви го гарантираме тоа. Сите нарачки на нашата страница се обработуваат на нашиот безбеден сервер и сите информации за кредитни картички се шифрирани и заштитени. За да проверите дали вашата трансакција е безбедна, побарајте го непрекинатиот клуч или иконата за затворен катанец на аголот од екранот на прелистувачот. Доколку претпочитате да не ја поставувате нарачката on-line, едноставно контактирајте не и ние ќе се погрижиме за вас.

Сите барања треба да одат преку нашата страница за контакт

Ниска цена

Имаме најдобри цени насекаде, загарантирани! Салон29 НЕМА да продава под стандардот и ќе одговориме на која било цена каде било на интернет, вклучувајќи промоции, продажни цени и други зделки. Совпаѓањето на цените се однесува на која било рекламирана цена на нашите онлајн конкуренти за точната големина, боја и изработка на одредена ставка. Предметот за којшто одговарате на цената, мора да биде на залиха и директно достапен за нарачка на вашата адреса за испорака на веб-страницата на конкурентот. Едноставно контактирајте не и наведете точна URL-адреса за производот чијашто цена сакате да ја изедначиме и ние ќе се погрижиме за Вас.

Цени

Сите цени може да се променат во секое време. Го задржуваме правото да нудиме продажба или промоција и пониски цени. Ако купите производ од нас и предметот се пласира на продажба во рок од една недела од Вашето купување, ние ќе Ви ја вратиме разликата доколку контактирате со нас во период од една недела. Меѓутоа, за да добиете диференцијал во цената, точно иста големина и боја на производот што го купивте сепак мора да биде на продажба на нашата веб-страница во моментот кога ќе контактирате со нас.